របៀបដាក់ live wallpaper iphone xs លើ iphone 6s , how set live wallpaper iphone xs on iphone 6s

By | February 2, 2019
របៀបដាក់ live wallpaper iphone xs លើ iphone 6s , how set live wallpaper iphone xs on iphone 6s
បើពេញចិត្ត video ខ្ញុំសូមជួយ​ SUBSCRIBE channel ខ្ញុំ​ ហើយចុចរូបកណ្តឹងផង​
-សូមចុច​ link នេះដើម្បីចូលទៅមើល channelខ្ញុំនិងមាន videos ផ្សេងទៀត​ https://www.youtube.com/channel/UCsfNYiJ1h-aEQgcVRVMtDVw?view_as=subscriber
-link download app

My channel IT SMARTPHONE

Link my video
-imgur : http://imgur.com/a/967ljeS?fbclid=IwAR2q4PCWgvh_Dkr_wPsoBptutvput1tIibdlo5rYhFl1SswPd5ToRwdC0Qc
-into live: https://itunes.apple.com/kh/app/imgur-meme-gif-maker/id639881495?mt=8&fbclid=IwAR25OFEzlHxPIfw-LxN_oA-njHF6kqXejs19T1Ws7roUXniL_oPO3oQW5MY
1- របៀប download videos ពី youtube ដាក់ក្នុង camera roll : https://youtu.be/AY0RvXfXq_k
2- របៀបលុបiCloud ចេញពីទូរស័ព្ទiPhone ឬiPad: https://youtu.be/-WceUvAUgUs
3- របៀបបង្កើត Apple ID , How to create Apple ID: របៀបបង្កើត Apple ID , How to create Apple ID
4- របៀបបង្កើត account Gmail 2019: https://youtu.be/g6odp4bqIgA
សូមអរគុណចំពោះការទស្សនា​ សូមខមិនបើមានចម្ងល់អ្វី